დაგვიკავშირდით info@lawpractice.ge
+ (995) 599 999 007

მომსახურების სფეროები

არჩილ მჭედლიძის იურიდიული კომპანია კლიენტებს სთავაზობს:

  • ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციების გაწევას.
  • კომპანიის მიმდინარე იურიდიულ მომსახურებასა და სამართლებრივი პროცესების მართვას.
  • კომერციული (შპს, სს, სპს, კს, რკ) და არაკომერციული იურიდიული პირების სადამფუძნებლო დოკუმენტების მომზადებას.
  • იურიდიული პირების რეორგანიზაციისა (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა, გამოყოფა) და ლიკვიდაციისათვის საჭირო დოკუმენტების სრული პაკეტის შემუშავებასა და სარეგისტრაციოდ წარდგენას.
  • წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში მონაწილეობასა და სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების მომზადებას.
  • იურიდიული დოკუმენტების კვლევის საფუძველზე სამართლებრივ ანალიზს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს.

ჩვენი პრაქტიკა სრულად მოიცავს იურიდიულ მომსახურებას სამართლის შემდეგ დარგებში:

ჩვენი მიზანია მხარეთა შორის ნებისმიერი უთანხმოება მოლაპარაკების გზით ურთიერთშეთანხმებით დასრულდეს. მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში ჩვენ ვიცავთ ჩვენი კლიენტების უფლებებს ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სამივე ინსტანციის სასამართლოში და არბიტრაჟში.


Archil Mchedlidze's Law Firm
Phone: + (995) 599 999 007
Url:
cash, check, credit card, invoice
6, Marjanishvili St. (Green Building)
Tbilisi, 0102